CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regirà les condicions generals de contractació de serveis (en endavant, «Condicions») a través de la pàgina web circopark.com, propietat de Circo PARK S.A.U., d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte que trobareu també en l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de les comandes. Per a més seguretat de l’usuari les condicions generals de contractació aplicables al contracte en qüestió seran remeses juntament amb el justificant de la contractació de l’servei a l’correu web que indiqui l’usuari.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en el Codi Civil, el de Comerç, el text refós de la Llei General de la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei de Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la Llei de Comerç Minorista o en altres lleis especials.

L’acceptació de les condicions realitzada durant el procés de contractació comportarà la conformitat de l’USUARI amb el contingut d’aquest document:

 • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a l’hora de la seva vigència a través del lloc web de l’PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que la venda dels seus serveis es realitza responsablement i d’acord amb la legislació vigent a Espanya, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és Circo PARK S.A.U., amb domicili social al carrer Tres Forques, 149 – 46014 València (València), NIF A96455126 i amb telèfon d’atenció a client / usuari 977 232 985.

I de l’altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’PRESTADOR.

Objecte de l’contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament telemàtica d’un bo d’ús a l’aparcament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web.

Procediment de contractació

L’usuari, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat. Igualment, a través d’aquest registre podrà marcar la casella per a la recepció de publicitat de serveis similars, distingint amb això els diferents tractaments que es facin sobre aquests.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Activació de serveis.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Obligacions de les parts.
 10. Despeses de transport.
 11. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 12. Procés de compra.
 13. Garanties aplicables.
 14. Garanties i devolucions.
 15. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda a l’PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals recollides en el present text.

Les condicions generals que regiran la contractació de l’servei seran les vigents a el moment de la contractació. Per a més seguretat de l’usuari, aquestes s’enviaran a l’correu electrònic registrat en el perfil de l’usuari, amb la data i hora en què s’ha produït la contractació de el servei.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no farà la reserva d’el servei contractat fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament per l’USUARI.

Com la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats directament de el lloc web, el PRESTADOR d’informar prèviament l’usuari respecte a l’procediment que ha de seguir per realitzar aquesta contractació.

Falta d’execució de l’contracte a distància

Per a la prestació de servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’usuari hagi efectuat el pagament de la mateixa i l’USUARI hagi rebut el justificant de pagament, i podrà ser descarregat o activat segons les condicions de l’PRESTADOR i els termes contractats.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan la descàrrega o activació de el servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI falses, inexactes o incompletes.

La prestació del servei es considerarà realitzada en el moment en que l’USUARI hagi contractat el servei, amb independència que l’USUARI faci ús o no de l’servei contractat.

En cas que el contracte no pogués ser activat en els termes contractats per causa imputable a l’PRESTADOR, l’USUARI tindrà dret a reclamar la devolució de l’preu pagat pel servei, o que se li descompti la part proporcional que hagués deixat de gaudir per culpa de la causa imputable a l’PRESTADOR.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en manera en línia, com fora de línia.

Ja que la modalitat de la contractació és sobre un servei, aquest queda dins de les excepcions aplicables a l’desistiment, de les recollides en l’article 103 Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

No obstant això, el dret de desistiment se li concedeix a l’usuari des que es produeixi la contractació de l’servei fins al dia i hora contractat per a l’inici de l’servei. Per a això haurà de registrar prèviament amb la finalitat de poder accedir als serveis contractats, i poder així cancel·lar-les. En aquest període de temps, l’USUARI podrà desistir de l’contracte sense cap cost.

A tall d’exemple, si s’ha contractat un bo d’un mes, el 15 de juliol per fer-ho efectiu l’1 d’agost. El període en què se li permet el desistiment serà des del 15 de juliol fins l’1 d’agost. Un cop superada la data d’iniciació de el bo, no es podrà exercir aquest dret. Això amb independència de l’tipus de bo que sigui.

En el cas de sol·licitar la cancel·lació de la reserva complint els requisits exposats anteriorment, el client rebrà, durant els 5 dies hàbils posteriors a la seva sol·licitud, l’import de la reserva a la mateixa targeta que va utilitzar per a la compra.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: Circo PARK S.A.U., Carrer Tres Forques, 149 – 46014 València (València)
Telèfon: 977 232 985

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessi la causa que provoqués la força major.

6. COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions de conformitat amb la versió vigent a el moment de la contractació.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, mentre que no afecti les característiques i el valor dels serveis contractats.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a les condicions de contractació tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls de l’pressupost mentre es conforma la compra al carret: articles, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de el servei com si no.

En el supòsit en que l’USUARI requereixi l’emissió de factura haurà de sol·licitar emplenant els apartats recollits a l’efecte en el formulari de contractació. Aquesta factura s’enviarà a l’e-mail indicat en l’apartat corresponent.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció a client de l’PRESTADOR 977 232 985 o via correu electrònic a l’adreça info@circopark.com.

9. OBLIGACIONS DE LES PARTS.

El PRESTADOR facilitarà informació detallada a l’USUARI de cadascuna de les transaccions realitzades a l’aparcament per al seu control i emetrà la factura mensual corresponent a l’USUARI que comprendrà tots els càrrecs pels aparcaments efectuats durant el període, incloent el detall d’aquests càrrecs.

L’usuari comunicarà amb immediatesa a l’PRESTADOR totes les incidències, errors i / o errors de funcionament detectats al llarg de la prestació de servei.

L’usuari actuarà a l’aparcament amb la deguda diligència, respectant en qualsevol circumstància les normes i les condicions d’ús de l’espai de cada un d’ells, de conformitat amb les bones pràctiques sectorials i les normes pròpies de la mateixa.

L’usuari es compromet a pagar íntegrament tots els imports, carregats a la targeta de crèdit, derivats d’aparcaments realitzats a l’aparcament. Qualsevol càrrec per interessos o penalitzacions imputat per l’entitat financera vinculada a la targeta de crèdit utilitzada per l’USUARI, serà responsabilitat d’aquest, havent si escau abonar a l’prestador aquest import.

Qualsevol anomalia en el procés d’actualització, és responsabilitat de l’USUARI i no eximeix de l’pagament de l’servei realitzat. Si per qualsevol raó d’índole tècnica no pogués realitzar-se el pagament a través dels mitjans de l’PRESTADOR, l’USUARI, haurà d’abonar in situ a l’aparcament, el cost de l’aparcament realitzat pel sistema de cobrament habitual de l’aparcament.

Ambdues parts es comprometen a actuar amb bona fe i de conformitat amb les bones pràctiques habituals de el sector.

10. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

11. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

L’usuari realitzarà el pagament dels serveis contractats mitjançant targeta de dèbit o crèdit.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les entitats de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les entitats de targetes: la venda o oferta d’un servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant o titular de la targeta o targetes.

12. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a carret. En aquesta, només s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop confirmat el carret cistell es procedirà a la contractació de l’servei amb els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

El carret no té cap vinculació contractual, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des del carret es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

 1. Comprovació de les dades de l’servei a contractar.
 2. Comprovació de mètode de la quantitat a abonar, i si escau, a facturar.
 3. Selecció de la forma de pagament.
 4. Confirmació de la comanda (compra).

Un cop processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic a l’departament de gestió de l’PRESTADOR i un altre a l’correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda. En la comanda es trobaran les condicions de contractació vigents a el moment del seu perfeccionament.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’usuari confirmant l’estat de la comanda i la data de contractació.

13. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

14. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà a la regulació continguda en els articles de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València (Espanya).